Sau khi nhổ răng không trồng lại có sao không?Sau khi nhổ răng không trồng lại có sao không?

Sau khi nhổ răng không trồng lại có sao không?